Návod Fowler 3.0 Professional

 

Co umí tento program:

 

–       komunikuje přímo s počítačem prostřednictvím seriového kabelu

–       na povel /stlačení tlačítka Store/vyšetřující audiologické sestry  dle reakcí pacienta vytvoří automaticky audiogram pro vzdušné a kostní vedení

–      usnadňuje zápis vyšetření sluchu ,tympanometrického vyšetření ,audiometrického vyšetření a SISI testu do ambulantního programu.

–       vypočítá automaticky ztrátu sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

–       zařadí automaticky pracovníky pracující v riziku hluku do skupin dle poškození sluchu a věku

–       vede databázi vyšetřených pacientů

–       vytiskne audiogram

–       odešle audiogram vyšetřujícímu lékaři

–       umožňuje vyšetřujícímu lékaři porovnávat 2 různé audiogramy prolnutím křivek a výpočtem rozdílu hodnot ztrát sluchu dle Fowlera pro jednotlivé uši i celkově

–       umožňuje export personálních dat i naměřených hodnot do programu Noah

–       umožňuje nakopírovat naměřené a vypočtené hodnoty do ambulantního programu

–       umožňuje export získaných dat o daném pacientovi do souboru ve formátu zip.Tento soubor je možno odeslat e-mailem či na přenosném mediu jinému zdravotnickému zařízení

–       umožňuje import přijatých dat od jiného zdravotnického zařízení ve formatu zip do databáze programu .S těmito daty je možno pracovat stejně jako kdyby byly získány měřením ve zdravotnickém zařížení, kde byla data přijata.

–       umožňuje uložit audiogramy a diagramy vyšetřených osob jako obrazové soubory ve formátu bmp nebo jpg.

Tyto soubory je možno potom importovat do obrazového modulu ambulantního programu či je sdílet po síti či jiným způsobem.

–       spolupracuje s audiometry Interacoustics AS 216,AD 226,AD 229,AC 30/33,

 

1.    Instalace

 

Instalační soubor setup.exe je dodáván na  instalačním CD.

Po jeho spuštění /např. dvojklikem/ dojde k iniciaci instalačního programu.Potom se jako první otevře instalační potvrzovací okno ,kde zmáčneme Ano ,pokud chceme pokračovat v instalaci a v dalším okně potvrdíme Next nechceme-li měnit nastavení -místo instalace programu .Na dalším otevřeném okně opět zmáčkneme Next a po krátké chvíli se objeví další okno s názvem Installation Complete a po zmáčknutí Close dojde k jeho zavření,čímž je instalace dokončena.

Odinstalaci provedeme pokud klikneme myší na Start. Najedeme myší na Programy dále na Fowler 2 a klikneme na Odinstalovat.V následujícím okne zaškrkneme Remove Fowler a stiskneme Finish a po chvíli v dalším okně Close.

 

 

 

2.    Nastavení

 

Nastavení tvoří základní úkon k umožnění správné funkčnosti programu, proto je třeba mu věnovat velkou pozornost.Z důvodu maximální snahy tvůrců o zajištění flexibilitity programu, tak aby vyhoval co největšímu počtu uživatelů a přitom je nezatěžoval zbytečným klikáním myší nebo údery do klávesnice,je nastavení poměrně bohaté.

Nastavení se skrývá pod nápisem Nástroje pod horní lištou programu.Po kliknutí na Nástroje se otevře bohatá nabídka, jejíž jednotlivé položky budou vysvětleny od shora dolů.

 

A.Frekvence vzdušné

Umožňuje rozšíření rozsahu zápisu vzdušného vedení na všechny zde uvedené frekvence.Po kliknutí na příslušnou frekvenci se objeví „fajfka“ u této frekvence, zavře se nabídka frekvencí a objeví se příslušné textové pole dané frekvence v tabulce vzdušného vedení audiometrického vyšetření.Pokud chceme zadat další textové pole pro jinou frekvenci musíme celou akci zopakovat od klinutí na Nástroje až po kliknutí na danou frekvenci.

Po kliknutí na Všechny frekvence se zatrhnou a zobrazí všechny možné frekvence ,po kliknutí na Základní frekvence se zobrazí jenom základní frekvence – tedy 500,1000,2000,4000 Hz.

 

B.Frekvence kostní

Totéž co výše uvedené „Frekvence vzdušné“ , ale nastavení se týká  rozsahu zápisu kostního vedení.

 

C.Zobrazit hodnoty průměru

Po kliknutí na „Zobrazit hodnoty průměru“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Pokud je nápis zatržen, dojde k výpočtu aritmetických průměru  pro pravé a levého ucho kostního i vzdušného vedení  a celkového průměru pro kostní a vzdušné vedení.

Hodnoty průměrů jsou zobrazeny za poslední hodnotou zápisu kostního  vedení  pro pravé a levé ucho a celková hodnota pro kostní vedení je pod hodnotou  levého ucha.Hodnoty vzdušného vedení

jsou zapsány za hodnotami ztráty sluchu dle Fowlera pro pravé a levé ucho a celkově.

 

Q.Průměr počítat pouze z řečových frekvencí

Po kliknutí na „Průměr počítat pouze z řečových frekvencí“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.

Pokud je nápis zatržen, dojde k výpočtu aritmetických průměru  pro pravé a levé ucho kostního i vzdušného vedení  a celkového průměru pro kostní a vzdušné vedení pouze z frekvencí 500 Hz,1000 Hz a 2000 Hz.

 

E.Tympanometrické vyšetření

Po najetí kursorem myši na nápis „Tympanometrické vyšetření“ dojde k vizualizaci seznamu těchto položek:

Primárně zobrazovat tympanometrické vyšetření.

Zapisovat tympanometrické vyšetření po sloupcích

Zobrazit Obj.

Zobrazit I Refl

Zobrazit C Refl.

 

1.Po kliknutí na „Primárně zobrazovat tympanometrické vyšetření“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.Potom při dalším spuštění programu bude místo tabulky Vyšetření sluchu a ladiček zobrazena tabulka Tympanometrické vyšetření.Do tabulky Vyšetření sluchu a ladiček se můžeme potom přepnout kliknutím na tlačítko Vyšetření sluchu a ladiček ,které se nachází pod tabulkou Tympanometrické vyšetření.

 

2.Po kliknutí na „Zapisovat tympanometrické vyšetření po sloupcích“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.Potom se bude zápis do tabulky Tympanometrické vyšetření provádět po sloupcích nikoli po řádcích.

 

3.Po kliknutí na „Zobrazit Obj.“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.Potom se do tabulky Tympanometrické vyšetření přidají textové pole pro zápis naměřeného objemu zevního zvukovodu pro pravé a levé ucho.

 

4.Po kliknutí na „Zobrazit I Refl.“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.Potom se do tabulky Tympanometrické vyšetření přidají textové pole pro zápis naměřených ipsilaterálních reflexů pro pravé a levé ucho.Povolené jsou pouze znaky + /plus/  nebo -/minus/,kdy pomocí + zaznamenáváme

pozitivní nález a pomocí – negativní nález.

 

5.Po kliknutí na „Zobrazit C Refl.“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“.Potom se do tabulky Tympanometrické vyšetření přidají textové pole pro zápis naměřených kontralaterálních reflexů pro pravé a levé ucho.Povolené jsou pouze znaky + /plus/  nebo -/minus/,kdy pomocí + zaznamenáváme

pozitivní nález a pomocí – negativní nález.

 

E.Audiometrické vyšetření.

Po najetí kursorem myši na „Audiometrické vyšetření“ se otevře další nabídka o 2 položkách Nastavení měření a Nastavení audiometru.Po kliknutí na „Nastavení audiometru“ se otevře okno,

kde můžeme určit, kde má začít měření a jestli se má měření zobrazit graficky nebo ne.

Po zatržení Měření zobrazovat graficky se měření bude odehrávat na pozadí prázdného formuláře audiogramu ,pokud nebude políčko zatrženo potom měření bude provedeno do tabulky.

Po kliknutí na „Nastavení audiometru“ se otevře okno,které umožní nastavení audiometru,který používáme k vyšetření a nastavení jeho připojení k počítači.

Vybereme vlastní audiometr z nabídky /pozor primárně je nastaven Interacoustics AS 216/.Dále je možno zadat COM port 1 nebo 2, primárně je nasteven port COM 1.

 

E.Kopírovat průměry

Po kliknutí na „Kopírovat průměry“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Pokud je nápis zatržen, dojde ke zkopírování aritmetických průměrů kostního a vzdušného vedení pro pravé a levé ucho i celkových průměrů do dekurzu ambulantního programu.

 

E.Kopírovat rozpis frekvencí

Po kliknutí na „Kopírovat rozpis frekvencí“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Pokud je nápis zatržen, dojde  ke zkopírování rozpisu jednotlivých frekvencí zapsaných do tabulky Audiometrické vyšetření hlavního okna programu směrem do  dekurzu ambulantního programu.

Pokud není nápis zatržen , potom  se rozpis frekvencí nezapíše do dekurzu a je ušetřen jeden řádek zápisu do dekursu.

 

F.Kopírovat audio nález

Po kliknutí na „Kopírovat audio nález“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Pokud je nápis zatržen , zkopíruje se do dekurzu ambulantního programu zápis tabulky Audiometrické vyšetření včetně hodnot ztrát sluchu dle Fowlera.

Pokud nápis není zatržen,  zkopírují se do dekurzu jenom hodnoty ztrát sluchu dle Fowlera.

 

G.Kopírovat i skupinu/Lejska/

Po kliknutí na „Kopírovat i skupinu/Lejska/“ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Pokud je zápis zatržen , zkopíruje se do dekurzu ambulantního programu zápis zařazení vyšetřovaného pracovníka v riziku hluku  do skupin dle Lejsky.

Pokud není nápis zatržen , potom  se výše  uvedené zařazení do skupin  do dekurzu nezapíše.

 

H.Aktivace vyšetření sluchu a ladiček

Po kliknutí na nápis „Aktivace vyšetření sluchu a ladiček“  se otevře okno stejného názvu.

Zde je možno nastavit aktivaci vyšetření sluchu a ladiček.Pokud chceme , aby byl kursor po otevření programu Fowler v pozici prvního textového pole v tabulce Vyšetření sluchu a ladiček klikneme na nápis „Aktivovat vždy“.Při tomto nastavení je na hlavním okně programu pod tabulkou Vyšetření sluchu a ladiček vždy zatrženo zatrhávací políčko „Kopírovat vyšetření sluchu“ ,a tím pádem se vždy do dekurzu ambulantního programu zkopíruje  zápis tabulky Vyšetření sluchu a ladiček. Vhodné je toto nastavení u těch uživatelů, kteří budou používat k zápisu vyšetření sluchu a ladiček program Fowler při každém použití programu.

Pokud klikneme na nápis „Trvale deaktivovat“ ,kursor bude po otevření programu v pozici prvního textového pole v tabulce Audimetrické vyšetření a zatrhávací políčko „Kopírovat vyšetření sluchu“ nebude zatrženo.Do dekurzu ambulantního programu se potom nezkopíruje žádný zápis Vyšetření sluchu a ladiček.Vhodné je toto nastavení u těch uživatelů, kteří nebudou používat k zápisu vyšetření sluchu a ladiček program Fowler.

Při kliknutí na nápis „Aktivovat při editaci“  se zpřístupní nabídka „Kursor na vyšetření sluchu“ a

„Kursor na audiometrické vyšetření“.

Kliknutím ne jeden z těchto nápisů vybere buď jednu nebo druhou možnost.

Při aktivaci „Kursor na vyšetření sluchu“ bude kursor v pozici prvního textového pole v tabulce Vyšetření sluchu a ladiček ,ale  zatrhávací políčko „Kopírovat vyšetření sluchu“ se zatrhne jenom v případě pokud  budeme editovat /změníme/ předdefinovaný text normálního nálezu vyšetření sluchu a ladiček.

Při aktivaci „Kursor na audiometrické vyšetření“ bude kursor v pozici prvního textového pole v tabulce Audiometrické vyšetření ,a  zatrhávací políčko „Kopírovat vyšetření sluchu“ se zatrhne jenom v případě, pokud  budeme editovat /změníme/ předdefinovaný text normálního nálezu vyšetření sluchu a ladiček.Po vyplnění audiometrického vyšetření se můžeme přepnout do tabulky Vyšetření sluchu a ladičky klávesovou zkratkou Ctrl+s nebo pomocí klávesnice a zpět do tabulky Audiometrické vyšetření pomocí klávesové zkratky Ctrl+a nebo pomocí klávesnice.

Poslední nastavení je vhodné pro případy  častějšího zadávání audiometrického vyšetření než zadávání vyšetření sluchu a ladiček.

 

I.Přesunout kursor po 2 cifrách

Po kliknutí na „Přesunout kursor po 2 cifrách “ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení, opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Při zatrženém nápisu je možno zapisovat do tabulky Audiometrické vyšetření zápis po dvou cifrách

aniž by bylo nutno zápis do textového pole potvrzovat klávesou Enter.Jedinou povolenou výjimkou

je možnost zápisu u frekvence , kde pacient nerozezná žádný zvuk i při maximální aplikované intenzitě, pomocí klávesy minus /-/ .

Pokud není nápis „Přesunout kursor po 2 cifrách“ zatržen, potom je nutno potvrzovat zapsání hodnot do každého textového pole  pomocí klávesy Enter , ale je umožněn zápis  i jiných cifer než dvouciferných od 5-120 odpovídajících pravidlům zápisu audiometrického vyšetření.

 

J.Vyšetření sluchu zapisovat graficky

Po kliknutí na „Vyšetření sluchu zapisovat graficky “ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení, opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Při zatrženém nápisu je umožněn zápis nálezu vyšetření sluchu a ladiček do ambulantního programu v grafické formě.Pokud není nápis zatržen, potom se zápis nálezu vyšetření sluchu a ladiček  do ambulantního programu provede textově.

 

K.Vyšetření sluchu do  jednoho řádku

Po kliknutí na „Vyšetření sluchu do  jednoho řádku “ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení, opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Při zatrženém nápisu se provede zápis nálezu  vyšetření sluchu a ladiček do ambulantního programu textově nebo graficky do jednoho řádku za sebe.Pokud není nápis zatržen, potom se dilčí vyšetření celkového vyšetření sluchu a ladiček zapisují pod sebe do sloupce.

 

L.Vymazat po zkopírování

Po kliknutí na „Vymazat po zkopírování “ dojde k zatržení tohoto nápisu „fajfkou“  .Pokud chceme zatržení změnit  na stav bez zatržení, opět klikneme na nápis, a potom „fajfka“ zmizí.

Při zatržení nápisu po zkopírování nálezu do dekursu ambulantního programu prostřednictvím F2,F3 nebo pomocí tlačítek Dekurs a Nález dojde k vymazání všech textových polí tabulky Audiometrické vyšetření i textového pole pro zadávání věku/pokud bylo vyplněno/.

V tabulce Vyšetření sluchu a ladiček dojde k opětnému vyplnění předdefinovaného textu normálního nálezu do jednotlivých textových polí.

 

M.Umožnit kopírování do programu Noah

Po kliknutí na tento příkaz dojde je ho zatržení a program Fowler bude schopen kopírovat personální data a výsledky audiometrického vyšetření do programu Noah.

 

 

M.Nastavení kopírování

Toto nastavení je velmi důležité pro plnou funkčnost programu a je mu nutno věnovat zvýšenou pozornost. Správné nastavení parametrů umožňuje kopírování nálezů z programu Fowler do jiných ambulantních programů

Po kliknutí na nápis „Nastavení kopírování do ambulantního programu“ se otevře okno s názvem Profil nastavení ambulantního programu.V okně jsou pod sebou umístěny 3 názvy  běžných ambulantních programů, které by  měly pokrývat problematiku  nastavení kopírování všech windowsovských ambulantních programů.

Implicitně je označen program Medicus2.Pokud nepoužíváme programy Amicus nebo PC Doktor

ponecháme toto nastavení  a zkusíme nakopírovat do vlastního otevřeného ambulantního programu v místě Dekursu nebo Karty konkrétního pacienta nález  vyšetření sluchu nebo nález audiometrického vyšetření .Při otevřeném hlavním okně programu Fowler můžeme např. stisknout Alt+a ,tím dojde k vyplnění normálního audiometrického nálezu a stiskem F2 bychom měli nakopírovat  tento audiometrický nález do textového pole dekursu nebo karty otevřeného konkrétního pacienta.Pokud ke zkopírování nedojde, potom otevřeme Nastavení kopírování – Podrobnosti  , klikneme na nápis Kopírování do vybraného okna a přetáhneme/klikneme levým tlačítkem myši na monoskop, držíme a táhneme monoskop při stlačeném levém tlačítku myši až na horní lištu programu s názvem programu a zde  tlačítko myši pustíme/  malý „monoskop“ nacházející se za textovým polem Třída na horní lištu ambulantního programu, tam kde je název programu.Textové pole Titulek a Třída se potom vyplní.Potom opět zkusíme funkčnost kopírování výše uvedeným způsobem.V případě , že kopírování nefunguje je možno vyzkoušet v Podrobnostech nastavit Kopírování pomocí schránky a zatrhnout Provést i vložení ze schránky/Ctrl+v/.Jestliže je kopírování i potom nefunkční , je nutno použít nabídku hlavního okna Úpravy- Kopírovat vše do schránky nebo Kopírovat audio do schránky. Ze schránky zkopírujeme její obsah do textového okna dekursu nebo karty  pomoci Ctrl+v.

Při případě uživatelů programu Amicus nebo PC Doktor zatrhneme v Nastavení kopírování do ambulantního programu Amicus nebo PC Doktor.Pokud nebude kopírování do ambulantního programu uspokojivě fungovat postupujeme stejně jako v předchozím případě.

 

N.Nastavení grafu

Po kliknutí na nápis „Nastavení grafu“ se otevře stejnojmenné okno.Nastavením jednotlivých položek v tomto okně můžeme ovlivnit tyto parametry grafu audiometrické křivky:

a/styl čáry – předdefinované nastavení je plná pro vzdušné vedení,čárkovaná pro kostní vedení

Je možno měnit nastavení stylu čáry tak , že klikneme na šipečku směřující dole vedle nápisu Styl čáry:plná.Tím se otevře rolovací menu.Klikneme ne jednu z položek ,kterou jsme si vybrali.Tato položka nahradí nápis plná.Je možno vybírat z této nabídky:plná,čárkovaná,tečkovaná,čerchovaná.

Styl čáry je možno měnit u vzdušného i kostního vedení.

b/šířka čáry - předdefinované nastavení je šířka čáry 2 body.

Je možno měnit nastavení šířku čáry tak , že klikneme na šipečku směřující dole vedle nápisu Šířka čáry:2 bodů.Tím se otevře rolovací menu.Klikneme ne jednu z položek ,kterou jsme si vybrali.Tato položka nahradí nápis 2.

c/styl bodu- předdefinované nastavení je kruh pro vzdušné vedení vpravo,křížek pro vzdušné vedení vlevo,zobáček otevřený doprava pro kostní vedení vpravo,zobáček otevřený doleva pro kostní vedení vlevo.Opět je možno měnit nastavení stylu bodu podobným způsobem jako u předchozích položek .

d/velikost bodu - předdefinované nastavení je velikost 10 pro vzdušné vedení vpravo a vlevo,

a  velikost 7 pro kostní vedení vpravo a vlevo.

Opět je možno měnit nastavení velikosti bodu  podobným způsobem jako u předchozích položek .

e/barva čáry - předdefinované nastavení je tmavě červená pro vzdušné vedení vpravo, světle červená pro kostní vedení vpravo,tmavě modrá pro vzdušné vedení vlevo ,světle modrá pro kostní vedení vlevo.Barvu čáry můžeme změnit  tak , že klikneme na tlačítko se třemi tečkami,které se nachází za každou čárou nastavené barvy.Potom se otevře okno s názvem Barva.Jinou barvu si můžeme vybrat ze Základních barev, pokud si kliknutím tuto barvu vybereme nebo si můžeme vyrobit vlastní barvu.Klikneme na tlačítko Definovat vlastní barvu.K otevřenému oknu se nám přidá paleta barev.Pokud klikneme do palety barev potom se v místě kliknutí objeví zaměřovací kříž a poloze zaměřovací kříže odpovídá zobrazená barva v poli „Barva plná“ .Tuto barvu můžeme dále ovlivňovat posunem běžce /šipečka směřující vlevo/ nahoru a dolů.Běžec se na nachází napravo od sloupce  barev a tento se nachází napravo od palety barev.Posunem běžce nahoru a dolů je možno ovlivnit hlavně světelnost a  podíl barev.Dále je možnost upravovat odstín ,sytost , světelnost a podíl jednotlivých barev změnou číselných hodnot ,které jsou  za jednotlivými výše uvedenými nápisy měnitelných parametrů.Pokud se rozhodneme připravenou vlastní barvu použít , klikneme na tlačítko Přidat do vlastních barev a barva se objeví v nabídce Vlastní barvy.Tímto způsobem si můžeme připravit 18 vlastních barev.Kliknutím na políčko vybrané vlastní barvy a na tlačítko OK dojde ke zbarvení křivky,kterou modifikujeme ,zvolenou barvou.

Pomocí Ukládat audiogram jako… je možno určit adresář,  do kterého se obrázek grafu audiometrické křivky bude ukládat.

Primárně je nastavena cesta C:\Program Files\Fowler 3.0\audiogramy.jpg. pro audiogramy a  C:\Program Files\Fowler 3.0\diagramy.jpg pro diagramy.Toto je možno změnit ,pokud klikneme na tlačítko se třemi tečkami které se nachází za textovým polem , které určuje cestu k obrazovému souboru.Po kliknutí se otevře okno pomocí něhož , můžeme vybrat jiný adresář, kde se bude obrazový soubor ukládat.Dále je možno ještě modifikovat bitovou hloubku souborů BMP,pokud bychom chtěli ukládat obrazové soubory v tomto formátu a kvalitu souborů JPG .Tyto parametry je také možno měnit, ale není to nutné .

Po každém uložení dojde k přepsání uloženého obrázku audiogramu nebo diagramu.

 

O.Nastavení textů

Po kliknutí na nápis „Nastavení textů“ se otevře okno s názvem Nastavení předdefinovaných textů.

V okně jsou tři textové pole,které slouží k zápisu předdefinovaných textů pro Subjektivní obtíže,

Objektivní nález a Doporučení.

Všechny textové pole si zpřístupníme kliknutím na zatrhávací políčko před nápisem Připojit při kopírování.Do všech textových polí můžeme napsat nejčastěji se  opakující text při zadávání nálezu

/např. u preventivních vyšetření sluchu/.Můžeme zatrhnutím zpřístupnit všechny tři textové pole , žádné nebo jakékoli z nich.Do dekurzu se budou kopírovat jenom texty z těch textových polí ,které budou zaškrknuty .

 

P.Nastavení uživatele

Po kliknutí na nápis „Nastavení uživatele“ se otevře okno s názvem Nastavení uživatele.

V okně jsou tři textové pole,které slouží k zápisu jména vyšetřujícího lékaře, vyšetřující audiometrické zdravotní sestry a názvu a typu používaného audiometru.

Tyto texty budou potom kopírovány do hlavičky zobrazeného nebo uloženého audiogramu.

 

Q.Nastavení programu

Po kliknutí na „Nastavení programu“ se otevře okno, ve kterém je nutno nastavit cestu k adresáři, ve kterém je  uložena databáze vyšetřených pacientů.Nastavení se provádí na počítači lékaře,tedy v programu Fowler-lékař .Je nutno vyhledat a potvrdit podadresář Patients ,který se nachází na počítači sestry .Cesta k adresáři  je -kořenový adresář počítače sestry /Program Files/Fowler 3.0/Patients.

Dále je možno v tomto okně změnit versi Lékař na verzi Sestra nebo Společný počítač a vice verza zatržením příslišných políček.Je možno taktéž změnit port síťového připojení editací textového pole o stejném názvu.

 

3.   Soubor

 

Nabídka soubor nabízí tyto položky:

A.Seznam pacientů

Otevře seznam pacientů pokud máme otevřené okno Tabulky.

 

B.Seznam vyšetření

Otevře seznam vyšetření pokud máme vybraného konkrétního pacienta a nacházíme se v okně Tabulky.

 

C.Uložit vyšetření

Uloží vyšetření otevřeného pacienta zadané pomocí tabulek – audiometrické,tympanometrické a vyšetření sluchu a ladiček.Pozor na zadání datumu, hlavně u staršího audiometrického vyšetření je nutno zadat datum jeho provedení v minulosti.

 

D.Tisk audiogramu

Vytiskne audiogram dle  hodnot zadaných do tabulek Audiometrické vyšetření.

 

E.Tisk diagramu

Vytiskne diagram zařazení pracovníka pracujícího v riziku hluku dle dle  hodnot zadaných do tabulek Audiometrické vyšetření.

 

F.Tisk nastavení...

Po otevření toho okna je možno provést nastavení výstupních tisků.Můžeme vybrat tiskárnu,zdroj a velikost papíru či další nastavení v položce Vlatnosti.

 

G.Zálohování databáze...

Po otevření tohoto okna můžeme vybrat adresář ,kde provedeme zálohu zadaných dat.

Primárně je zadán  název souboru zálohy  Fowler_databaze(TitulPříjmeníJméno lékaře) a primárně se ukládá do adresáře Dokumenty.Jedná o komprimovaný soubor typu zip.

Adresář a název souboru zálohy je možno změnit dle potřeb lékaře.

Např. je možno změnit  jednotku na kterou se bude zálohovat na A:/ , tedy disketovou jednotku.

Samo zálohování provedeme stiskem tlačítka Uložit .Soubor zip se potom uloží na místo které jsme vybrali nebo do původního místa -tedy do adresáře Dokumenty.

Zálohování databáze doporučujeme provádět pravidelně po kažném skončeném pracovním dnu.

 

H.Obnovení databáze...

Po otevření tohoto okna můžeme provést obnovení zazálohovaných dat v případě havárie počítače nebo operačního systému.Primárně je zadán k vyhledávání souboru Fowler_databaze(TitulPříjmeníJméno lékaře).zip adresář Dokumenty.Ale pokud jsme změnili místo uložení zálohového souboru v položce Zálohování databáze např.  na A:/ , tedy disketovou jednotku,je nutno vyhledat toto místo prostřednictvím otevřeného okna .Po otevření místa/adresáře či jednotky/ uložení se objeví v okně zobrazená soubor Fowler_databaze(TitulPříjmeníJméno lékaře) ,klikneme na tento soubor myší,čímž ho podsvítíme modře a potom klikneme na Otevřít.

 

 

 

 

 

4.    Úpravy

Po po kliknutí na nápis Úpravy se otevře nabídka pokynů , které umožnují vkládat,mazat nebo kopírovat  hodnoty .

 

A.Zpět

Po kliknutí myší na Zpět nebo stisknutím Ctrl+z dojde po předchozím zkopírování a vymazání zadaných hodnot z tabulek a textových polí k jejich opětnému vypsání stejnými hodnotami jako před vymazáním.Vhodné je tuto funkci použít v případě chybného zkopírování a tím smazání hodnot z programu Fowler.

 

B.Vymazat hodnoty

Po kliknutí myší na Vymazat hodnoty mebo stisknutím Alt+v dojde k vymazání všech nově zadaných hodnot .Vhodné je tuto funkci použít v případě špatného hromadného zadání hodnot do programu Fowler.

 

C.Nastavit normální audio

Po kliknutí myší na Nastavit normální audio nebo stisknutím Alt+n dojde k vyplnění všech textových polí tabulek Audiometrické vyšetření hodnotami 10.Vhodné je použít tuto funkci při zadávání normálního nebo téměř normálního audiometrického vyšetření.

 

D.Zkopírovat vše do schránky

Po kliknutí myší na Zkopírovat vše do schránky se zkopírují do schránky všechny zadané hodnoty.Ze schránky můžeme  obsah zkopírovat do textového pole jakéhokoli windowsovského programu pomocí Ctrl+v.

 

E.Zkopírovat audio do schránky

Po kliknutí myší na Zkopírovat audio do schránky se zkopírují do schránky  zadané hodnoty audiometrického vyšetření.Ze schránky můžeme  obsah zkopírovat do textového pole jakéhokoli windowsovského programu pomocí Ctrl+v.

 

Obě předchozí funkce je vhodné použít, pokud není možné provést nastavení správného kopírování do ambulantního programu prostřednicvím Nastavení kopírování do ambulantního programu...

nebo pokud chceme zapsaný nález zkopírovat do jiného  textového editoru než je dekurs nebo karta ambulantního programu,pokud toto nefunguje při implicitním nastavení.

 

 

Kopírování

 

Po  kliknutí na nápis Kopírování  se otevře nabídka pokynů , které umožnují  kopírovat  hodnoty do ambulantního programu či jiného textového editoru.

 

A.Kopírovat do dekursu

Po kliknutí na Kopírovat do dekursu nebo stisknutí tlačítka F5 dojde ke zkopírování všech vyplněných hodnot tabulek do dekursu ambulantního programu.

 

Příkazy rychlého kopírování 

 

K urychlení a usnadnění práce s programem byly do programu zařazeny Příkazy rychlého kopírování a  jmenují se Kopírovat norm. sluch ,Kopírovat norm. audio,Kopírovat norm sluch a audio,Kopírovat norm audio, prevence a Kopírovat norm. sluch a audio,prevence.

Příkazy rychlého kopírování umožňují kopírování normálního nálezu vyšetření sluchu a audiometrického vyšetření samostatně nebo společně do dekursu stlačením jednoho tlačítka.

Pokud je na tlačíku nápis prevence – potom kromě normálního nálezu vyšetření  se do dekursu nakopíruje i hodnocení ztráty sluchu dle věku – Bez problémů a nastavené předdefinované texty.

 

B.Kopírovat normální sluch

Po kliknutí na Kopírovat normální sluch nebo stisknutí tlačítka F7 dojde ke zkopírování nálezu normálního vyšetření sluchu do dekursu ambulantního programu.

 

C.Kopírovat normální audio

Po kliknutí na Kopírovat normální audio nebo stisknutí tlačítka F8 dojde ke zkopírování nálezu normálního audiometrického vyšetření do dekursu ambulantního programu.

 

D.Kopírovat normální sluch a audio

Po kliknutí na Kopírovat normální sluch a audio nebo stisknutí tlačítka F9 dojde ke zkopírování nálezu normálního vyšetření sluchu a normálního audiogramu do dekursu ambulantního programu.

 

E.Kopírovat normální audio,prevence

Po kliknutí na Kopírovat normální audio,prevence nebo stisknutí tlačítka F11 dojde ke zkopírování nálezu normálního audiometrického vyšetření a zařazení pracovníka do skupiny ztráty sluchu dle věku,tedy do skupiny Bez problémů do dekursu ambulantního programu.

 

F.Kopírovat normální sluch a audio,prevence

Po kliknutí na Kopírovat normální audio,prevence nebo stisknutí tlačítka F12 dojde ke zkopírování nálezu normálního vyšetření sluchu a normálního audiometrického vyšetření a zařazení pracovníka do skupiny ztráty sluchu dle věku,tedy do skupiny Bez problémů do dekursu ambulantního programu.

 

Jak pracovat s programem Fowler?

 

Práce s programem Fowler 3.0 Professional– verze sestra

 

Po nainstalování a nastavení programu je možno zahájit práci s programem.

Před zahájením meření je třeba zadat nového pacienta do databáze nebo vybrat pacienta z kartotéky ,pokud již byl dříve vyšetřen.

 

1.Zadání nového pacienta

2.Vybrání již zadaného pacienta

3.Provedení audiometrického vyšetření.

4.Tisk audiogramu

5.Zadání staršího audiometrického vyšetření

6.Odeslání nálezu audiometrického vyšetření k lékaři

7.Porovnání dvou různých audiometrických nálezů u jednoho pacienta

8.Kopírování do ambulantního programu                  

9.Export dat pacienta a odeslání jinému zdravotnickému zařízení.

10.Import dat pacienta od jiného zdravotnického zařízení

11.Zálohování databáze/viz výše Soubor- Zálohování/Obnovení databáze/

12.Zadávání hodnot tympanometrického vyšetření , vyšetření sluchu a ladiček a SISI testu s uložením

13.Zadávání hodnot tympanometrického vyšetření ,vyšetření sluchu a ladiček a SISI testu bez uložení,ale se zkopírováním do dekursu ambulantního programu

 

Zadání nového pacienta

 

Primárně se zadávání nového pacienta provádí v programu Fowler 3.0 Professional -verze sestra v položce Seznam pacientů a to tak, že sestra vypisuje jednotlivé položky  v pořadí Rodné číslo,Příjmení,Jméno,Pojišťovna a každou položku potvrdí stiskem klávesy Enter.Pokud zadá neplatné rodné číslo,potom se toto zobrazí červeně..Po stisknutí tlačítka Start audia F5 nebo Tabulky F2 se objeví malé okno se sdělením , že se jedná o neplatné rodné číslo.Jedná se o cizince? Pokud potvrdíme ano, potom můžeme  s tímto pacientem dále pracovat, ale musíme doplnit do následujícího okna tyto údaje-  přesné datum narození a pohlaví. Tyto údaje jsou důležité pro další automatické výpočty prováděné programem.Pokud potvrdíme ne,vrátíme se zpátky do Seznamu pacientů a musíme opravit rodné číslo.

Jestliže je zdravotní sestra uživatelem ambulantního programu Medicus nebo PC Doktor, může si usnadnit zadání nového pacienta stiskem tlačítka Načíst z Medicus nebo Načíst z PC Doktor.Předpokladem je mít otevřený dekurs daného pacienta v ambulantním programu.Zadání nového pacienta může provést i lékař příkazem Start sestře potom ,co provedl načtení z ambulantního programu pomocí tlačítka Načíst z Medicus nebo Načíst z PC Doktor.V tomto případě se otevře přímo prázdný audiogram s vyplněnými personálními daty pacienta.

 

 

Vybrání zadaného pacienta

 

Vybrání zadaného pacienta se taktéž provádí v Seznamu pacientů.Doporučujeme zadat do textového pole Rodné číslo – rodné číslo daného pacienta,čímž dojde k přesnému vyhledání daného pacienta.Dále je možno vyhledávat i pomocí příjmení pacienta. To provedeme tak, že klikneme na tlačítko Příjmení a do textového pole Příjmení vypíšeme příjmení pacienta.Pokud se pod daným příjmením  nachází více osob , potom hledanou osobu vybereme dvojklikem myší nebo pomocí kurzorových kláves a stiskem tlačítka Vybrat pacienta.

Pokud je zdravotní sestra uživatelem ambulantního programu Medicus nebo PC Doktor, může si usnadnit vybrání zadaného pacienta stiskem tlačítka Načíst z Medicus nebo Načíst z PC Doktor.Předpokladem je mít otevřený dekurs daného pacienta v ambulantním programu.Zadání nového pacienta může provést i lékař příkazem Start sestře potom ,co provedl načtení z ambulantního programu pomocí tlačítka Načíst z Medicus nebo Načíst z PC Doktor.V tomto případě se otevře přímo prázdný audiogram s vyplněnými personálními daty pacienta.

V případě, že zdravotní sestra zadala nějaké hodnoty do tabulek , aniž by vybrala pacienta, může tak učinit stiskem tlačítka Načíst pacienta .Zde vybere již zadaného pacienta nebo zadá nového pacienta a vrátí se do tabulek stlačením tlačítka Tabulky .Hodnoty zadané,před tím než byl vybrán nebo zadán pacient, budou zachovány.

Pokud chceme vymazat pacienta ,vyhledáme a označíme ho výše uvedeným způsobem a stiskneme tlačítko Vymazat pacienta.

Po kliknutí na tlačítko Seznam vyšetření se zobrazí chronologický seznam všech uložených vyšetření od nejaktuálnějšího po nejstarší u pacienta, kterého jsme vybrali ze seznamu vyšetření.

Po stisku tlačítka Filtr datum... se otevře okno , které umožňuje zadat časové rozmezí v němž jsme provedli vyšetření uložených pacientů.Umožňuje vyfiltrovat pacienty za dané období, např. při kontrole zdravotní pojišťovnou.

Export pacienta je funkce,která  umožňuje export vybraného a označeného pacienta do souboru zip.Tento soubor je možno zasílat e-mailem , či na přenosném mediu jiným lékařům.

Po vybrání daného pacienta a kliknutí na tlačítko Export pacienta se otevře okno , které nám nabídne místo uložení souboru a automaticky přiřadí název souboru/který ovšem můžeme změnit přepsáním/.Po stisku Uložit se pacient uloží do nabídnutého adresáře, kde je možno tento soubor vyhledat a odeslat  dále.

Tlačítko Import pacienta umožňuje vložení pacienta zaslaného jiným lékařem do vlastní databáze.

Po stlačení Import pacienta se otevře adresář, kde ukládáme všechny přijaté zip nesoucí informace o provedených audiologických vyšetřeních u jiných lékařů.Při prvním otevření musíme tento adresář najít- určit v adresářové struktuře , kterou nabízí otevřené okno.Vybereme si zip soubor,který je pojmenován dle jména a  příjmení pacienta a odesílajícího lékaře a stiskneme Otevřít,čímž se pacienta naimportuje do databáze.

 

Provedení audiometrického vyšetření

 

Po zadání nového pacienta nebo vybrání již zadaného pacienta  můžeme přistoupit k vlastnímu měření ,tedy k připojení k audiometru.Toto provedeme stiskem tlačítka Start audio nebo F5.

Po krátké chvílí ,během které se zobrazuje hlášení Připojuji se k audiometru se zobrazí prázdná šablona audiometrického vyšetření – prázdný audiogram s blikajícím kursorem ve tvaru červeného malého kroužku  v místě šablony, které odpovídá skutečnému nastavení frekvence a intenzity na audiometru.

Sestra  může zahájit vyšetřování a každou odsouhlasenou intenzitu na dané frekvenci potvrdí stlačením tlačítka Store na audiometru.Postupně sestra provádí vyšetření všech potřebných frekvencí vpravo i vlevo pro vzdušné i kostní vedení a jednotlivé odsouhlasené body se spojují do křivky audiogramu vzdušného a kostního vedení vpravo i vlevo.V případě pokud chce sestra použít k porovnávání při měření poslední  předchozí či jiné starší vyšetření zatrhne políčko Měřit s porovnáním .Potom se zobrazí poslední předchozí audiometrické vyšetření v šedé barvě.Pakliže chce sestra použít starší předchozí vyšetření může toto vyhledat pomoci tlačítek se šipkami,které jsou uloženy nad zatrhávacím polem Měřit s porovnáním.Dvojitá šipka směřující doleva zobrazí nejstarší provedené vyšetření,jednoduchá šipka směřující doleva zobrazí předchozí starší vyšetření,jednoduchá šipka směřující vpravo zobrazí předchozí provedené vyšetření a dvojitá šipka směřující doprava zobrazí poslední předchozí vyšetření.Dále je možno vybrat vyšetření s kterým bude sestra srovnávat kliknutím na tlačítko Seznam vyšetření a vybráním daného vyšetření dvojklikem.

V případě , že  sestra dokončí nové audiometrické vyšetření a chce zadat předchozí starší vyšetření klikne na tlačítko Přidat vyšetření.Potvrdí, že chce uložit provedené audiometrické vyšetření a potom se otevře tabulka ,do které může zadávat předchozí audiometrické vyšetření.Popis viz níže.

V případě, že na dané frekvenci pacient neslyší ani maximální intenzitu, klikne vyšetřující sestra na tlačítko Neslyší a tím se vyšetření dané strany vzdušného či kostního vedení  ukončí přímkou směřující od předchozí naměřené frekvence k hodnotě 120 dB frekvence na které pacient již neslyší.Přímka je zakončena šipkou směřující kolmo dole.

V situaci , kdy je zřejmé, že není nutné provádět vyšetření kostního vedení může setra pomocí klávesy F3 automaticky vygenerovat kostní vedení bez rezervy nebo stiskem klávesy F4 přiřadit aktuálnímu vyšetření kostní vedení předchozího provedeného vyšetření.

Pokud  sestra považuje vyšetření za hotové, stikne buď tlačítko Tisk audiogramu ,Tisk vše nebo Uložit.

 

Tisk audiogramu

 

Pokud sestra stiskne tlačítko Tisk audiogramu vytiskne audiogram s číselným vyjádřením v podobě tabulky a výpočtem ztrát sluchu dle Fowlera  celkově i pro jednotlivé strany.Dále uloží naměřené hodnoty a odešle tyto hodnoty lékaři po síti.Tyto se zobrazí  na liště jeho monitoru a podobě blikajícího nápisu Nové vyšetření, které lékaře informuje o tom, že audiometrické vyšetření bylo ukončeno.

Tlačítko  Tisk vše,prevence – provede výše uvedené, plus k tisku přidá diagram zařazení osoby pracující v riziku hluku.

Tlačítko Uložit- provede vše jako tlačítko Tisk audiogramu, mimo tisk audiogramu.

Po stisku, kteréhokoli z těchto tlačítek se ukončí práce z daným pacientem a opět se otevře okno Seznam pacientů.

V režimu Společný počítač po Tisku nebo Uložení nedojde k ukončení práce s daným pacientem,naopak se otevře audiogram v režimu, který umožňuje porovnávání a další činnosti,

které provádí lékař.Popsáno v kapitole Lékař – Audiogram.

 

Zadání staršího audiometrického vyšetření

 

Starší/již provedené audiometrické vyšetření/ je možno zadávat pomocí Tabulky F2.

Po zadání nového pacienta nebo vybrání již zadaného pacienta stiskneme tlačítko Tabulky.

Otevře se nám okno, které zobrazí prázdné tabulky pro zápis intenzit zvolených frekvencí kostního a vzdušného vedení pravé i levé strany a dále tabulky umožňující zápis vyšetření sluchu a ladiček či tympanometrického vyšetření.

Před zahájením zadávání hodnot intenzit do tabulek je nutno vyplnit datum dříve provedeného vyšetření.Provedeme to tak, že postupně klikáme myší na jednotlivé položky hodnoty datumu- tedy dny,měsíce a roky a tyto hodnoty po podsvíceni modrou barvou editujeme- přepíšeme na datum skutečně dříve provedeného vyšetření. Po zadání datumu do tabulek audiometrického vyšetření vypíšeme hodnoty intenzit jednotlivých frekvencí ze staršího audiogramu.

Pomocí tlačítek Zobrazit audiogram a Zobrazit diagram, si můžeme zobrazit audiogram a diagram,který vyplývá z hodnot zadaných do tabulek.Zadávání  hodnot je nutno ukončit stiskem tlačítka Uložit,čímž dojde k vyčištění tabulek pro další zadávání.Pokud chce sestra pokračovat v zadávání starších audiogramů vypíše datum tohoto vyšetření a pokračuje stejným způsobem jak je výše uvedeno. Pokud chce již provést nové audiometrické vyšetření stiskne tlačítko Start a připojí se k audiometru a může pokračovat jak bylo popsáno výše.

 

 

 

 

 

Práce s programem Fowler 3.0 professional– verze lékař

 

Audiogram

 

Práce lékaře s pacientem prostřednictvím  programu Fowler 3.0 Professional může začít načtením personálních dat pacienta z ambulantního programu Medicus nebo PC Doktor prostřednictvím tlačítka Načíst z Medicus nebo Načíst z PC Doktor a odesláním těchto dat audiologické sestře stiskem tlačítka Start sestře .

Pokud byl aspoň jeden audiogram provedený zdravotní sestrou odeslán po síti lékaři a přijat jeho verzí programu, potom se na dolní liště monitoru zobrazuje blikající textové okno Nové vyšetření.Po jeho otevření se objeví seznam provedených vyšetření .Ze seznamu můžeme vybírat vyšetření ,které potřebujeme např. dvojklikem myší.Po tomto úkonu se zobrazí  audiogram vyšetřeného pacienta ve formě grafu.

Lékař může dále s tímto zobrazením pracovat.

 

Může si ho prohlédnout, kopírovat do dekursu/tlačítko- Kopírovat do dekursu /,kopírovat do dekursu jako prevenci/tlačítko Kopírovat jako prevenci/,tisknout audiogram/tlačítko Tisk audiogramu/ ,tisknout diagramu/ cesta je menu Soubor-Tisk diagramu/ nebo vše v jednom tiskovém výstupu/ tlačítko Tisk vše,prevence.

Po stisku tlačítek Kopírovat dojde k uzavření okna audiogramu a otevře se prázné okno Tabulky -tedy bez zadaných hodnot a vybraného pacienta.

Dále je možno zobrazit diagram zařazení pracovníka pracujícího v riziku hluku/cesta je Soubor-Zobrazit diagram.../.

 

Audiogram i diagram si můžeme uložit jako obrázky ve formátu jpg. nebo bmp.Toto nám umožní import audiogramu a navazujícího diagramu do obrazového modulu ambulantního programu nebo zaslání obrazového souboru jiném zdravotnickému zařízení,které neužívá program Fowler.

Máme 2 možnosti uložení obrazového souboru.Po otevření menu Soubor klikneme na položku Uložit obrázek  obrázek se nám uloží pod cestou a jménem souboru, který se nám zobrazí v otevřeném okně.Cesta a název souboru je určen nastavením v Nástroje-Nastavení grafů,kde toto nastavení můžeme měnit.Po každém uložení jakéhokoli obrazového souboru  audiogramu dojde k přepsání souboru audiogram.jpg/nebo bmp/.Totéž platí pro položku Uložit diagram jenom název přepisovaného souboru je diagram.

Položka Uložit obrázek jako.. umožnuje uložení každého obrázku audiogramu a diagramu tak, aby nedošlo k jeho přepsání.Obrazový soubor se ukládá pod automaticky vygenerovaný název souboru

Příjmení_Jméno_den-měsíc-rok_audiogram do adresáře Audiogramy, který je podadresářem adresáře Fowler.Název souboru a cestu můžeme libovolně měnit v okně, které se otevře po kliknutí na Uložit obrázek jako.

Totéž platí pro položku Uložit diagram... jenom název  souboru je Příjmení_Jméno_den-měsíc-rok_diagram a ukládá se do adresáře Diagramy.

Z výše uvedených adresářů můžeme dané obrazové souboty importovat do obrazového modulu použitého ambulantního programu/pokud ho uživatel vlastní nebo pokud je k dispozici/.

 

Po kliknutí na tlačítko Text.. se otevře okno,které umožnuje zadat nejčasteji se opakující se texty, které se váží s preventivním vyšetřením sluchu .

V okně jsou tři textové pole,které slouží k zápisu předdefinovaných textů pro Subjektivní obtíže,

Objektivní nález a Doporučení.

Všechny textové pole si zpřístupníme kliknutím na zatrhávací políčko před nápisem Připojit při kopírování.Do všech textových polí můžeme napsat nejčastěji se  opakující text při zadávání nálezu

/např. u preventivních vyšetření sluchu/.Můžeme zatrhnutím zpřístupnit všechny tři textové pole , žádné nebo jakékoli z nich.Do dekurzu se budou kopírovat jenom texty z těch textových polí ,které budou zaškrknuty .

 

 

Ukončit práci s pacientem můžeme stiskem tlačítka Ukončit pacienta.Zobrazení se přepne do prázných tabulek aniž by byl otevřen konkrétní pacient. Toto tlačítko použijeme pokud nechceme nález kopírovat do dekursu a nechceme dále s tímto nálezem pracovat.

 

Po stisku tlačítka Tabulka vyšetření se přepne program do zobrazení Tabulky přičemž se vyplní hodnoty tabulek kostního a vzdušného vedení a zobrazí se vypočítané hodnoty ztrát sluchu dle Fowlera celkově i pro jednotlivé uši a hodnoty průměrů kostního a vzdušného vedení pro jednotlivé uší i celkově.

 

Po kliknutí na tlačítko Přidat vyšetření se otevřou prázdné tabulky  vyšetření vzdušného a kostního vedení u daného pacienta, které umožňí zadat starší předchozí vyšetření vyplněním tabulek kostního a vzdušného vedení a datumu provedení předchozího vyšetření.Hodnot tohoto zadaného vyšetření můžeme využít při porovnávání s aktuálně provedeným vyšetřením.

Dále můžeme pomocí tohoto okna zadávat aktuální i starší hodnoty tympanometrického vyšetření a vyšetření sluchu a ladiček.

 

Po zatrhnutí zaškrkávacího políčka Režim porovnávání se zobrazí vzdušné vedení předchozího provedeného vyšetření společně se vzdušným vedením aktuálně provedeného vyšetření.

Aktuální vyšetření je vyznačeno tlustější čarou než předchozí.Po zatržení Vybarvovat se zobrazí oblast mezi čarami červeně pokud došlo ke zhoršení hodnot vzdušného vedení oproti předchozímu vyšetření nebo modře pokud došlo ke zlepšení hodnot vzdušného vedení oproti předchozímu vyšetření.

Kromě toho se pod oknem Audiogram otevře další menší okno Porovnání , ve kterém jsou zobrazeny číselné hodnoty ztrát sluchu dle Fowlera a aritmetické průměry hodnot intenzit frekvencí vzdušného vedení celkově i pro jednotlivé uši pro aktuální a předchozí vyšetření a v posledním sloupci rozdíly hodnot aktuálního a předchozího vyšetření.

Po stisknutí tlačítka Tisk můžeme vytisknout porovnání audiogramů i s číselnými hodnotami zobrazenými v okně Porovnání.

Pokud chceme hodnoty porovnání 2 audiogramů zkopírovat do dekursu stiskneme Kopírovat do dekursu nebo Kopírovat jako prevenci a kromě hodnot jednotlivých naměřených frekvencí a hodnot ztrát sluchu dle Fowlera se do dekursu nakopírují i hodnoty rozdílů ztrát sluchu dle Fowlera celkově  i pro jednotlivé uši.

Primárně se porovnává aktuální naměřené vyšetření s nejbližším předchozím vyšetřením.V případě , že chceme porovnávat se starším vyšetřením potom můžeme toto vybrat pomocí směrových tlačítek,které se nachází nad zatrhávacím políčkem Režim porovnávání.Zde se nachází 4 tlačítka se směrovými šipkami.První tlačítko zleva – dvojitá šipka směřující doleva.Po jeho stiknutí se zobrazí první provedené vyšetření.Druhé tlačítko zleva – jednoduchá šipka směřující doleva.Po jeho stisknutí se zobrazí další předchozí vyšetření.Třetí tlačítko zleva- jednoduchá šipka směřující doleva.Po jeho stisknutí se zobrazí následující předchozí vyšetření nebo pokud je na prvním předchozím vyšetření nezobrazí se žádný audiogram k porovnání, jenom akuální vyšetření.

Čtvrté tlačítko zleva  dvojitá šipka směřující doprava.Po jeho stisknutí se nezobrazí se žádný audiogram k porovnání, jenom akuální vyšetření.

Dále můžeme vybírat audiometrické vyšetření které chceme porovnávat pomocí Seznamu vyšetření.

Po kliknutí na tlačítko Seznam vyšetření se objeví seznam vyšetření daného pacienta .Pokud zaškrkneme zatrhávací políčka dvou vyšetření, které chceme porovnat, dojde k jejich porovnání stejným způsobem jak bylo popsáno výše.

 

Program umožňuje kopírovat personální data pacienta a výsledky audiometrického vyšetření po stisku jednoho tlačítka do programu Noah.

Pokud stiskneme tlačítko Nový nacházející pod nápisem Noah, nakopírují se personální data tohoto pacienta do seznamu pacientů programu Noah/založí se nový pacient/  a automaticky se otevře v programu Noah okno pro zadávání audiometrického vyšetření a naměřené hodnoty kostního a vzdušného vedení tohoto pacienta se nakopírují do tohoto okna.

Pokud stiskneme tlačítko Exist./existující/ nacházející pod nápisem Noah, vyhledá program Fowler tohoto pacienta v  seznamu pacientů programu Noah a automaticky se otevře v programu Noah okno pro zadávání audiometrického vyšetření a naměřené hodnoty kostního a vzdušného vedení tohoto pacienta se nakopírují do tohoto okna.

V obou případech je nutné aby program Noah byl otevřen v okně seznamu pacientů.Pokud bude otevřen v jiném místě programu dojde k nesprávnému zadání hodnot a případně i k havárii programů nebo operačního systému!!!

Pokud stiskneme tlačítko Nový dojde pouze k nakopírování  naměřených hodnot kostního a vzdušného vedení pacienta, kterého jsme si zadali do programu manuálně.

V tomto případě je nutné aby program Noah byl otevřen v okně zadávání audiometrického vyšetření daného pacienta.Pokud bude otevřen v jiném místě programu dojde k nesprávnému zadání hodnot a případně i k havárii programů nebo operačního systému!!!

 

Zadávání tympanometrického vyšetření , vyšetření sluchu a ladiček a SISI testu

 

Tabulky Tympanometrické vyšetření a Vyšetření sluchu a ladiček umožňují lékaři zadávat vyšetření sluchu a tympanometrické  vyšetření a to s možností uložení pod daného pacienta nebo bez uložení./toto je výhodné v případě pokud chceme urychlit a zkvalitnit zadávání výsledů vyšetření sluchu a ladiček a tympanometrického vyšetření do dekursu,kteréhokoli pacienta/.

Pokud chceme uložit  výsledky tympanometrického vyšetření a vyšetření sluchu pod daného pacienta,potom musíme otevřít pacienta ze seznamu vyšetření nebo ho zadat jako nového pacienta.Dále klikneme na Tabulky a zadáme výsledky/viz níže/ .Po skončení zadávání můžeme tyto hodnoty Uložit nebo Zkopírovat do dekursu/přitom se  automaticky uloží/ nebo se připojit k audiometru pomocí tlačítka Start a uložení a zkopírování  provedeme až globálně po ukončení audiometrického vyšetření.

Pokud chceme použít programu pouze jako prostředku pro ulehčení zápisu tympanometrického vyšetření a vyšetření sluchu, potom neotvíráme pacienta se seznamu pacientů  a zadáme hodnoty do prázdných tabulek/viz níže/ a klikneme na tlačítko Kopírovat.Hodnoty se nakopírují do dekursu otevřeného pacienta v ambulantním programu bez uložení do programu Fowler.

 

Zadávání hodnot vyšetření sluchu provádíme do tabulky Vyšetření sluchu a ladiček pomocí numerické klávesnice pokud se jedná o číselné hodnoty ,ale můžeme zadávat i textové informace o délce maximálně 10 znaků/např. Ac,AcAkc,Nesl,Neslyší atd/.Zápis do každého textového pole musíme potvrdit  klávesou Enter nebo  kursorovou klávesou Right/klávesa s šipečkou doprava/.Po zadání hodnot vyšetření sluchu pro pravé i levé ucho se dostaneme do prvního textového pole zadávání hodnot ladiček .

Hodnoty výsledků jsou zde uspořádány ve formě nabídky ve sloupcích pro jednotlivé vyšetření i uši.Předdefinovány jsou  hodnoty normálního nálezu a jsou podbarveny modrou barvou.Pokud chceme nález změnit na jiný než normální, klikneme myší na požadovanou hodnotu , a ta změní podbarvení z bílé na modrou.Další možností zadávání hodnot je pomocí klávesnice.

Hodnotu daného vyšetření můžeme měnit kursorovou klávesou Down /šipečka směřující dolů/ a mezi textovými okny se můžeme přepínat pomocí kursorové klávesy Right /šipečka doprava/.Po vyplněnívšech hodnot Vyšetření sluchu a ladiček je  můžeme zkopírovat do ambulantního programu kliknutím na tlačítko Kopírovat do dekursu nebo stisknutím klávesy F2.

 

Zadávání hodnot tympanometrického vyšetření provádíme pomocí numerické klávesnice, pokud se jedná o číselné hodnoty u položek Compl./compliance/,Tlak/tlak ve středouší/ a Obj/objem zvukovodu/.U položky Typ/typ křivky/ jsou povoleny pouze tyto možnosti zápisu A,B,C,C1 C2 a -/minus/.U položek I Refl/ipsilaterální reflexy/ a C refl/kontralaterální reflexy/ jsou povoleny znaky +/plus/ a -/minus/.Zápis do každého textového pole musíme potvrdit  klávesou Enter .Hodnoty můžeme zadávat po řádcích nebo sloupcích podle nastavení v Nástrojích.Pokud zadáme po položky Typ -/minus/ ,potom se bude do dekursu kopírovat text „křivka nelze změřit“.Další textové pole daného ucha již potom nevyplňujeme.

Jestliže nemáme v Nástrojích zatrženo Primárně zobrazovat tympanometrické vyšetření, potom se můžeme přepnout do tabulky Tympanometrické vyšetření kliknutím na tlačítko Tympanometrické vyšetření.

Po vyplnění všech hodnot Tympanometrického vyšetření je  můžeme zkopírovat do ambulantního programu kliknutím na tlačítko Kopírovat do dekursu nebo stisknutím klávesy F2.

Jestliže chceme pokračovat v zadávání nálezu vyšetření sluchu a ladiček klikneme na tlačítko Vyšetření sluchu a ladiček,které se nachází pod tabulkou Tympanometrického vyšetření,tím dojde k vizualizaci tabulky Vyšetření sluchu a ladiček.Zadávání hodnot SISI testu provádíme do tabulky SISI test pomocí numerické klávesnice.Zadáváme číselné hodnoty procent jednotlivých frekvencí, tak jak byly naměřeny audiometrem vpravo ,vlevo či oboustranně.Po vyplnění tabulky dojde k automatickému vyhodnocení SISI testu do textového pole pod tabulkou a to dle rozmezí hodnot, které jsme nastavili v okně Nastavení SISI test .K vizualizaci tohoto okna dojde po stisku tlačítka Nastavení... Hodnocení SISI testu můžeme zkopírovat spolu s předchozími zadanými udaji do dekursu pomocí tlačítka Kopírovat do dekursu.Zároveň při tom dojde k uložení všech zkopírovaných hodnot a program Fowler se přepne do prázných tabulek a minimalizuje se na lištu.Získané hodnoty SISI testu se zapisují do audiogramu nad hodnoty měřených frekvenci v červené barvě. 

Export a import pacienta

 

Export pacienta slouží k vyexportování všech uložených hodnot o provedených vyšetřeních u pacienta do komprimovaného souboru zip.Tento soubor potom můžeme odeslat prostřednictvím elektronické pošty či prostřednictvím jiného média jinému lékaři.Tento lékař si může naimportovat hodnoty tohoto pacienta do svého programu Fowler 3.0 Professional  a může s nimi pracovat stejně jako by byly naměřeny či zadány na jeho pracovišti.

 

Po kliknutí na tlačítko Export pacienta se otevře okno s určeným adresářem a vygenerovaným názvem souboru ve formátu Fowler_Jméno_Příjmení(MUDr. Příjmení Jméno).zip .Primárně se soubor ukládá do adresáře Dokumenty, ale je možno toto zadání změnit dle potřeb uživatele programu.Pokud nechceme nic měnit klikneme na tlačítko Uložit a soubor se uloží do zvoleného adresáře Dokumenty.

Přijaté komprimované soubory můžeme ukládat po přijetí taktéž uložit do adresáře Dokumenty nebo si vytvoříme podadresář s názvem Přijaté audiogramy a do tohoto  ukládáme všechny přijaté soubory Fowler.zip od jiných lékařů.Pokud chceme výsledky daného pacienta naimportovat klikneme na tlačítko Import pacienta čímž se automaticky otevře adresář Dokumenty ,vyhledáme přijatý soubor zip daného pacienta od odesílajícího lékaře a označíme tento soubor např. kliknutím a stiskneme tlačítko Otevřít.Nebo pokud máme vytvořený podadresář Přijaté audiogramy ,otevřeme tento adresář, a dále postupujeme jako v předchozím případě.

Po stiknutí tlačítka Otevřít dojde k naimportování pacienta a všech jeho výsledků provedených či získaných u odesílajícího lékaře do databáze programu Fowler 3.0 přijímajícího lékaře.

 

 

 

Závěr:

 

Autoři předpokládají v případě zájmu uživatelů další rozvoj programu:

1.Připojení dalších audiometrů Interacoustics /A220/222/

2.Slovní audiometrie

 

 

Kontakt:

MUDr. Vladimír Zlínský

e-mail: vladimir.zlinsky@avonet.cz